Przedmiotem zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego kanału zgłoszeń mogą być jedynie informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa. Zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii są to działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących dziedzin:

  1. zamówienia publiczne;
  2. usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  3. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
  4. bezpieczeństwo transportu;
  5. ochrona środowiska;
  6. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
  7. bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
  8. zdrowie publiczne;
  9. ochrona konsumentów;
  10. ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Zetem niniejszy kanał nie służy do składania zwykłego rodzaju skarg i wniosków. Zgłoszenia jakichkolwiek innych zauważalnych przez Państwa nieprawidłowości w działalności Spółki mogą być zgłaszane bezpośrednio do Pracodawcy lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, odpowiednio do zakresu przedmiotu sprawy.Zgłoszeń można dokonywać pod adresem:

Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej