TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.

Zaprasza do udziału w projekcie

„TO MASZ MOC - Program rehabilitacji leczniczej
w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”


Projekt realizowany jest w ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego i finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(umowa nr.RPLD.10.03.01-10-A002/22-00)


Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, mieszkańców z woj. łódzkiego z chorobami układu kostno-stawowego,mięśniowego i tkanki łącznej, tak aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania projektu (do 30.09.2023) i po jego zakończeniu

Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej (zabiegi fizjoterapeutyczne), warsztaty psychoedukacyjne, mają na celu utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej osób powyżej 50 rż., ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego mięśniowego i tkanki łącznej (cel zgodny z celem szczegółowy RPO WŁ). Założono, że realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę kontroli wybranych czynników ryzyka chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u jego uczestników (t.j. wskaźnik masy ciała BMI, aktywność fizyczna) oraz na wzrost motywacji do utrzymania wyuczonych w trakcie projektu zachowań zdrowotnych i przekształcenia ich w nawyki i postawy

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • z terenu województwa łódzkiego,

 • w wieku powyżej 50 roku życia kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacyjnym.

 • (wiek aktywności zawodowej)

 • ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,

  • z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,

  • z chorobami kręgosłupa,

  • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).

 • które w ciągu 6 m-cy przed przystąpieniem do programu nie korzystały i zadeklarują, że w trakcie uczestnictwa w programie nie będą korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dot. tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych, w tym: NFZ, ZUS, KRUS, EFS w innym projekcie dotyczącym rehabilitacji w ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego lub Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, budżetu JST w innym programie polityki zdrowotnej.

Działania ukierunkowane są na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Grupę docelową projektu stanowi 171 osób, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego - powiaty tomaszowski, opoczyński, rawski kwalifikujących się do objęcia programem.

Projekt zakłada ponadto, że ponad 30% uczestników, stanowić będą osoby zamieszkujące w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich i/lub osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.


W RAMACH PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

Krok 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – wystawienie zalecenia do udziału w projekcie.

Krok 2. Kwalifikacja do Programu – I porada rehabilitacyjna.

Ostatecznej kwalifikacji uczestnika do Programu dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub magister specjalista fizjoterapii udzielający porady rehabilitacyjnej. Podczas wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu - zakres i miejsce występowania bólu).

Krok 3. Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej - zabiegi fizjoterapeutyczne.

W ramach Programu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Lekarz/magister specjalista fizjoterapii może wystawić pacjentowi zlecenie na maksymalnie 5 zabiegów dziennie wykonywanych podczas 15 wizyt terapeutycznych zrealizowanych maksymalnie w ciągu 28 dni. Rodzaj zlecanych zabiegów fizykoterapeutycznych u poszczególnych pacjentów jest ustalany każdorazowo w oparciu o wskazania.

Krok 4. Warsztaty psychoedukacyjne

Uczestnik Programu weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych (każde spotkanie trwające min. 60 minut). Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez: dietetyka (1 spotkanie) i psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).Każdorazowo zakres tematów będzie ustalany po uwzględnieniu specyficznych potrzeb (preferencji) zgłaszanych przez uczestników warsztatów podczas ich trwania.

Krok 5. Końcowa konsultacja - II porada rehabilitacyjna

W ciągu ok. 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską. Podczas końcowej konsultacji ponownie zostają ocenione czynniki ryzyka tj. wskaźnik masy ciała, deklarowany poziom aktywności fizycznej. Zmiana nasilenia czynników ryzyka może świadczyć o skuteczności zastosowanej interwencji.

Krok 6. Ocena skuteczności Programu - III porada rehabilitacyjna

Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zakwalifikowanie do Programu wymaga uzyskania pisemnej zgody uczestnika i złożenia oświadczenia potwierdzającego niekorzystanie ze zbieżnej rehabilitacji finansowanej z innych środków publicznych.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00