Regulamin dostępu do sieci bezprzewodowej PDF

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.

  2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim – zwany dalej Dostawcą.

  3. Z usługi może korzystać każda osoba będąca pacjentem Dostawcy zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.

  4. Regulamin dostępny jest pod adresem oficjalnej strony internetowej Szpitala (https://szpitalwtomaszowie.pl/regulamin-wifi) i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „tcz_wifi_pac”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

  5. Do sieci wifi o nazwie SSID: „tcz_wifi_pac” należy się zalogować za pomocą loginu i hasła, które uzyskać można w sekretariacie Oddziału.

  6. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników Wi-Fi w zakresie konfiguracji urządzeń końcowych, jak i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za ich kompatybilność z siecią Wi-Fi.

 2. Warunki i zakres odpowiedzialności

  1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

  2. Usługa jest nieodpłatna.

  3. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a/n.

  4. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.

  5. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.

  6. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

  7. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

  8. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

  9. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

  10. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

  11. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.

  12. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.

  13. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

 3. Obowiązki Użytkownika

  1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

  2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

   1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

   2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

   3. masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),

   4. rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów it mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

   5. odsprzedawania dostępu do Internetu,

   6. udostępnianie osobom trzecim swojego loginu i hasła do sieci Wi-Fi

   7. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów usług

  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

 4. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności.

  1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Wi-Fi.

  2. Dostawca nie jest Administratorem danych przetwarzanych przez Użytkownika za pośrednictwem usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu.

  3. Dostawca nie odpowiada za gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika dane.

  4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy urządzeń sieciowych. W szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług sieciowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

  5. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci Internet za pośrednictwem Wi-Fi, a w szczególności:

   1. utratę danych,

   2. zniszczenie oprogramowania Użytkownika,

   3. ujawnienie danych Użytkownika,

   4. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci Wi-Fi.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.