Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii"

Umowa dotacji Nr UDA-RPLD.02.07.00-00-041/11

Całkowita wartość projektu: 946 363,99 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 642 182,84 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Poprawa jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Poprawa jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych
w Tomaszowskim Centrum Zdrowia
"

Umowa dotacji:Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-008/12-00

Całkowita wartość projektu: 1 336 162 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 090 308 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia – Projekt w realizacji

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.

Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu tomaszowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

W ramach projektu wdrożonych zostanie 8 usług:

 • 6 usług on-line typu A2C o stopniu dojrzałości 4 - transakcja:

 • e-zwolnienie

 • e-powiadomienia opiekuna

 • e-dokumentacja

 • e-zgoda

 • e-wywiad lekarski

 • e-Deklaracja POZ

 • 2 e-usługi on–line typu A2B o stopniu dojrzałości 4 – transakcja:

 • e-Kontrahent

 • telekonsultacje lekarz-lekarz

Realizacja projektu pozwoli na: rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i  wykorzystania e-usług, poprawę diagnozowania pacjentów, poprawę efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką, poprawę bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia oraz poprawę umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.

Inwestycja obejmie:

 • Modernizację sieci teleinformatycznej

 • Zakup i instalację sprzętu komputerowego

 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

 • Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część medyczna, rozbudowa HIS część administracyjna, rozbudowa PACS/RIS, integracja z P1, integracja z LIS, system rejestracji zabiegów, system przywoływania pacjenta, elektroniczny obieg dokumentów)

 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line)

 • Szkolenia (HIS, EDM, Administratorzy)

 • Zarządzanie projektem i promocja projektu

Szacuje się, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 2 732 osoby/rok.

Projekt uwzględnia zasady projektowania uniwersalnego.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu tomaszowskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość całkowita projektu: 6 697 350,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 060 917,50 zł