Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania:

"Czysty Tomaszów - unieszkodliwienie odpadów medycznych w TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z pandemią koronawirusa - część III"

Wartość ogólna zadania: 152 509,50 zł.

Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł.

Forma dofinansowania: Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 86/02/D/2021 w formie dotacji z dnia 01.06.2021 r.

Opis zakresu projektu:
Utylizacja odpadów medycznych w okresie od 01.09.2020 do 30.11.2020.

www.wfosigw.lodz.pl


Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania:

"Czysty Tomaszów - unieszkodliwienie odpadów medycznych w TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z pandemią koronawirusa - część II"

Wartość ogólna zadania: 36 750,78 zł.

Wysokość dofinansowania: 21 759,00 zł.

Forma dofinansowania: Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 12/OZ/D/2021 w formie dotacji z dnia 10.03.2021 r.

Opis zakresu projektu:
Utylizacja odpadów medycznych w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020.

www.wfosigw.lodz.pl
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania:

"Czysty Tomaszów - unieszkodliwienie odpadów medycznych i zakup pojemników do magazynowania odpadów w TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z pandemią koronawirusa"

Wartość ogólna zadania: 180 042,56 zł.

Wysokość dofinansowania: 178 241,00 zł.

Forma dofinansowania: Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 619/OZ/D/2020 w formie dotacji z dnia 30.12.2020 r.


Opis zakresu projektu:

Utylizacja odpadów medycznych w okresie od 15.03.2020 do 31.07.2020 oraz zakup pojemników twardościennych na odpady medyczne umożliwiające przechowywanie odpadów medycznych powstałych na skutek walki z Covid-19 oraz umożliwiają szczelne i bezpieczne zamknięcie zużytego sprzętu jednorazowego zużytego przez personel medycznych przy udzielaniu świadczeń medycznych chorym i podejrzanym na koronawirusa.

www.wfosigw.lodz.pl
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia – Został Zrealizowany


Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadkach stanu zagrożenia życia i zdrowia. W wyniku realizacji projektu liczba pacjentów zwiększy się o 1165 osób na rok.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie medyczne dla SOR, obejmujące:

 • kardiomonitory
 • defibrylator
 • aparat USG
 • pompy infuzyjne
 • kapnograf
 • analizator parametrów krytycznych
 • zestaw do trudnej intubacji
 • zestaw do intubacji i wentylacji

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie i unowocześnienie istniejących zasobów infrastruktury medycznej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia i wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług, w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego, dzięki doposażeniu SOR w TCM w nowoczesną aparaturę medyczną. Ponadto zakup wyposażenia medycznego bezpośrednio przełoży się na podniesienie dostępności, ilości i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital.

W ujęciu społeczno-gospodarczym, realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego, zwiększenia przeżywalności osób trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz szybszy powrót tych osób do zdrowia.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość całkowita projektu: 347 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 295 375,00 zł


SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.01.00-00-0319/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 „[…] Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ (instytucję zarządzającą, tj. ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

W związku z powyższym, potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”, można zgłaszać za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia – Został Zrealizowany

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.

Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu tomaszowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

W ramach projektu wdrożonych zostanie 8 usług:

 usług on-line typu A2C o stopniu dojrzałości 4 - transakcja:

 • e-zwolnienie

 • e-powiadomienia opiekuna

 • e-dokumentacja

 • e-zgoda

 • e-wywiad lekarski

 • e-Deklaracja POZ

2 e-usługi on–line typu A2B o stopniu dojrzałości 4 – transakcja:

 • e-Kontrahent

 • telekonsultacje lekarz-lekarz

Realizacja projektu pozwoli na: rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i  wykorzystania e-usług, poprawę diagnozowania pacjentów, poprawę efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką, poprawę bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia oraz poprawę umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.

Inwestycja obejmie:

 • Modernizację sieci teleinformatycznej

 • Zakup i instalację sprzętu komputerowego

 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

 • Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część medyczna, rozbudowa HIS część administracyjna, rozbudowa PACS/RIS, integracja z P1, integracja z LIS, system rejestracji zabiegów, system przywoływania pacjenta, elektroniczny obieg dokumentów)

 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line)

 • Szkolenia (HIS, EDM, Administratorzy)

 • Zarządzanie projektem i promocja projektu

Szacuje się, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 2 732 osoby/rok.

Projekt uwzględnia zasady projektowania uniwersalnego.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu tomaszowskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji projektu:

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Wartość całkowita projektu: 6 624 810,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 963 096,54 zł

Poprawa jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Poprawa jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych
w Tomaszowskim Centrum Zdrowia
"

Umowa dotacji: Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-008/12-00

Całkowita wartość projektu: 1 336 162 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 090 308 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja systemu energetycznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w celu zapewnienia alternatywnego żródła zaopatrzenia w energię Szpitala na wypadek awarii"

Umowa dotacji Nr UDA-RPLD.02.07.00-00-041/11

Całkowita wartość projektu: 946 363,99 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 642 182,84 PLN

Nazwa Beneficjenta: "Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego