Szanowny Pacjencie!
Niniejsze prawa i obowiązki ułożone są dla Ciebie. Zaznajamiając Cię z nimi pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w TCZ Sp. z o.o.  Chcemy uczynić wszystko, aby Twoja satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była najwyższa.

TWOJE PRAWA

Warunkiem udzielenia jakichkolwiek świadczeń medycznych jest Twoja zgoda.
Korzystając z usług zdrowotnych naszego Szpitala masz prawo do:

 • Intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.

 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.

 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.

 • Ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.

 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia.

 • Poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.

 • Osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji.

 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.

 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych.

 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.

 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Szpitalu.

 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.

 • Wypisania się ze Szpitala na własne żądanie. W takim przypadku lekarz przekazuje Pacjentowi informację o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.

 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg bezpośrednio do przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych.

Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice lub opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

TWOJE OBOWIĄZKI

Korzystając z usług zdrowotnych naszego Szpitala masz jako pacjent obowiązek:

 • Stosować się do obowiązujących regulaminów pobytu pacjentów w oddziałach/poradniach.

 • Przestrzegać rozkładu pracy dnia w oddziałach/poradniach.

 • Przestrzegać zasad korzystania z urządzeń  i powierzonego Ci sprzętu. Pamiętaj, że służy on wielu chorym.

 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 • W trakcie leczenia szpitalnego nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego/dyżurnego.

 • Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie TCZ Sp. z o.o. napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

 • Przebywając w szpitalu nie zakłócaj swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku, gdy osoba leczona w szpitalu, w sposób rażąco narusza regulamin porządkowy, może być dyscyplinarnie wypisana przed planowym zakończeniem terapii.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie zarówno praw jak i obowiązków pacjenta przez obie strony, wpłynie pozytywnie na relację pacjent – pracownik Szpitala, przyczyni się do wzmocnienia wzajemnego zaufania i zagwarantuje sprawny przebieg procesu udzielania świadczeń w TCZ Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Dokumenty ww. znane są pracownikom TCZ Sp. z o.o. i dostępne są dla pacjentów na terenie TCZ Sp. z o.o.