Nadrzędnym celem pracownika socjalnego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Tomaszowie Maz. jest rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym skracających okres jego hospitalizacji. Dla pacjenta oraz jego rodziny ważne jest poczucie bycia rozumianym, wsparcie ze strony osoby niosącej pomoc, zachęcanie do wspólnego zastanowienia się nad możliwościami rozwiązania problemów, uczciwość pomagającego, jego troska i życzliwe zainteresowanie.
Zadania pracownika socjalnego:

 • przeprowadzanie wywiadów z pacjentami w celu rozpoznania jego warunków socjalno-bytowych, oraz sytuacji po opuszczeniu szpitala,

 • przeprowadzanie wywiadów z rodziną pacjenta w celu rozpoznania sytuacji socjalno-bytowej pacjenta po zakończeniu hospitalizacji,

 • zbieranie informacji na temat funkcjonowania pacjenta i jego rodziny w środowisku od służb socjalnych (ośrodki pomocy społecznej),

 • stawianie diagnozy społecznej pacjenta,

 • utrzymanie stałego kontaktu z rodziną pacjenta podczas jego hospitalizacji,

 • pozostaje w stałym kontakcie z lekarzami, pielęgniarkami, sekretarkami medycznymi,

 • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, ZPO, DPS, środowiskowych domów samopomocy,

 • wyszukiwanie zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek rehabilitacyjnych posiadających wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń,

 • kompletowanie dokumentów dot. umieszczenia pacjenta w domach pomocy społecznej, zakładach leczniczo-opiekuńczych, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych,

 • występowanie do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

 • występowanie do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o przyspieszenie, o pierwszą kolejność w rozpatrzeniu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

 • występowanie do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz usług opiekuńczych,

 • informowanie o możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych z innych instytucji,

 • udzielanie pomocy osobom bezdomnym (umieszczanie w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach Monaru itp.),

 • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN (kontakt z Policją, ośrodki pomocy społecznej, szpitale, pogotowie ratunkowe, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej),

 • nawiązanie kontaktu z instytucjami użyteczności publicznej, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, NFZ w sprawach socjalnych, zawodowych i rodzinnych pacjentów,

 • wystąpienie o przyznanie pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

 • informowanie o innych możliwościach pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego,

 • informowanie o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych.