Dążeniem naszym jest zapewnienie wszystkim pracownikom TCZ Sp. z o.o. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiadających w pełni wymaganiom obowiązującego prawa. Głównym celem ustalonej polityki w TCZ Sp. z o.o. jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy, kontrola zanieczyszczenia środowiska oraz wdrożenie i utrzymanie sprawnego systemu zarządzania  środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

W związku z tym zobowiązujemy się do:

  • prowadzenia działalności w TCZ Sp. z o.o.  zgodnie z wymaganiami prawnymi,

  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników,

  • dbałości o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,

  • stałego doskonalenia działań prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

  • dbanie o sprawność sprzętu medycznego podlegającego systematycznym przeglądom, gwarantującego wiarygodność badań i bezpieczeństwo pracowników,

  • działania na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,

  • propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród pracowników,

  • zapobieganie zagrożeniom środowiska poprzez właściwą segregację odpadów medycznych i nie - medycznych,

  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w postaci wody i energii,

Cele te realizować będziemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel.
Jednocześnie liczymy na zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje,  swoich współpracowników oraz pacjentów TCZ Sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa pracy jest powszechnie dostępna i realizowana przez pracowników TCZ Sp. z o.o.