TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją posiłków dla swoich Pacjentów dbając o ich stałą wysoką jakość. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości dystrybucji i przygotowania posiłków opracowano i wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z międzynarodową normą ISO 22000:2006.
Podstawowym celem TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. jest spełnienie wymagań prawnych, zaspokajanie potrzeb i wymagań Klientów – Pacjentów oraz ich rodzin, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych usług w zakresie dystrybucji posiłków na terenie Szpitala. Kierownictwo i pracownicy w swoim codziennym działaniu dbają o standardy swojej pracy, aby prowadziła ona do dostarczenia posiłków o najwyższej jakości.
Cele jakościowe stojące przed nami to:

  • dbałość o wysoką jakość i bezpieczeństwo zdrowotne serwowanych posiłków,

  • stała troska o warunki przechowywania i serwowania posiłków,

  • wybór i ciągły nadzór jakości świadczonej usługi przez firmy cateringowe,

  • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji przez zatrudniony personel,

  • dobór firm cateringowych spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności  i jakości świadczonych usług,

  • spełnienie wymagań obowiązującego prawodawstwa,

  • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i ciągłe  spełnianie wymagań Systemu.

Najwyższe Kierownictwo dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę zarządzania bezpieczeństwem żywności przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka Bezpieczeństwa Żywności jest znana wszystkim pracownikom TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym stronom, w tym Pacjentom.
W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe, mierzalne cele, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez główne Kierownictwo TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.