Dział Sprzedaży Świadczeń Medycznych

Dział Sprzedaży Świadczeń Medycznych
Kierownik - Tomasz Wójciak

Dział Sprzedaży Świadczeń Medycznych podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. Głównym zadaniem działu jest współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności w zakresie przygotowywania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, sporządzania sprawozdań i rozliczania udzielonych świadczeń, prowadzenia baz danych o zasobach służących do realizacji umów, a także pacjentach. Dla prawidłowej realizacji umów ściśle współpracuje z innymi komórkami Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dział Sprzedaży Świadczeń Medycznych opracowuje oferty sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla podmiotów zewnętrznych.

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe współpracuje ze wszystkim komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt do przekazania ich do archiwum. Prowadzi pełną ewidencję, przechowuje i zabezpiecza przyjęte do przechowywania akta zgodnie z instrukcją archiwalną. Udostępnia i wypożycza dokumentacje na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Zajmuje się wydzielaniem z zasobów archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej kat. A i niearchiwalnej kat. B.

Archiwum
Dział ds. Podnoszenia Jakości i Statystyki

Dział ds. Podnoszenia Jakości i Statystyki
Kierownik - Beata Mincer

Dział ds.podnoszenia jakości i statystyki realizuje zadania w zakresie sporządzania sprawozdań statystycznych wynikających z prowadzenia działalności medycznej.Dokonuje opracowań statystycznych i analiz w oparciu o materiały innych komórek organizacyjnych TCZ. Współpracuje z GUS, WCZP. Drugim obszarem działalności działu jest doskonalenie systemu zarządzania jakością i podejmowanie działań zmierzających do utrzymania oraz aktualizacji procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Konrad Borowski - Naczelny Pielęgniarz

Pełnomocnik ds. Praw Pacejnta udziela pomocy pacjentom, według których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital zostały naruszone ich fundamentalne prawa.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
ABI

Inspektor Ochrony Danych / Specjalista ds. Cyberbezpieczenstwa
Jakub Kowalczyk

Realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Inspektor ds. Obronnych

Inspektor ds. Obronnych