Główny Księgowy

Do zadań Głównego Księgowego należy między innymi prowadzenie rachunkowości Spółku zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności opearcji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

Główny Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy podlega organizacyjnie bezpośrednio Głównemu Księgowemu. Do zadań Działu należy między innymi prowadzenie ksiąg rachnkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie wstępnej kontoli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Sekcja Kadr i Płac
Kierownik:
mgr Ewa M. Latuszkiewicz

Do zadań Sekcji należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia, spraw socjalnych i płacowych, a w szczególności realizacja zadań z zakresu spraw osobowych pracownków zgodnie z obowoiązującymi przepisami prawa.

Sekcja Kadr
Kasa

Kasa
Czynna od 8:00 do 15:00

Pracownik Kasy odpowiada za prowadzenie gospodarki kasowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.