Sekcja Prawna

Sekcja Prawna
Kierownik – Jakub Kowalczyk

Sekcja Prawna zajmuje się udzielaniem Zarządowi Spółki oraz komórkom organizacyjnym Spółki opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. Prowadzi działania informacyjne w zakresie zmian stanu prawnego odnoszącego się do przedmiotu działalności Spółki, a także uchybień w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień. Prowadzi nadzór prawny nad egzekucją należności Spółki. Występuje w charakterze pełnomocnika Spółki w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi. Opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych. Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty aktów prawa wewnętrznego oraz zawierane przez Spółkę umowy. Prowadzi nadzór nad prawidłowością obsługi organizacyjno-prawnej organów Spółki. Prowadzi ewidencję Uchwał Zarządu i Uchwał Rady Nadzorczej. Aktualizuje treści wewnętrznych aktów prawnych.

Sekcja Zamówień

Sekcja zamówień publicznych odpowiada za organizację zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, która nakłada szczegółowy obowiązek rozwiązań dotyczących procedur wydatkowania środków publicznych. Koordynuje proces ofertowy oraz monitoruje rezultaty postępowań przetargowych. Realizuje również zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty, zgodnie z art. 4 pkt. 8 uPzp.

p.o. Kierownika
Dział Techniczny

Dział Techniczny
Kierownik - Jarosław Sassulicz

Dział Techniczny realizuje zadania z zakresu projektowego, budowlanego i remontowego Spółki, jak również prowadzi kompleksową gospodarkę magazynową oraz nadzoruje serwis wszystkich urządzeń medycznych i technicznych funkcjonujących w szpitalu. Dodatkowo utrzymuje Spółkę w ruchu ciągłym i eksploatacji w trybie 24/7/365 począwszy od spraw teletechnicznych i elektrycznych , na kwestiach hydraulicznych i ciepłowniczych kończąc, łącznie z rozliczeniem wszystkich mediów i obowiązujących umów. Ponadto bezpośrednio Działowi Technicznemu podlegają pracownicy obsługujący i serwisujący instalacje gazów medycznych. Dział nadzoruje także pracę służb dozorujących, sprzątających oraz ochraniających teren Spółki.

Sekcja aparatury medycznej i zaopatrzenia medycznego

Sekcja Aparatury Medycznej i Zaopatrzenia Medycznego zajmuje się kompleksową obsługą aparatury medycznej i jej materiałów eksploatacyjnych, począwszy od zakupów i serwisowania urządzeń, a kończąc na kasacji i złomowaniu zużytego sprzętu i wyposażenia medycznego.

 Sekcja aparatury medycznej i zaopatrzenia medycznego
 Magazyn techniczny

Magazyn techniczny

Magazyn Techniczny zabezpiecza potrzeby Spółki w materiały budowlane oraz w sprzęt i materiały biurowe, środki dezynfekcji oraz czystości, a także w urządzenia techniczne i eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania Szpitala, zamawiając je, rejestrując oraz wydając upoważnionym pracownikom TCZ.

Sekcja Informatyczna
Kierownik - Krzysztof Markiewicz

Sekcja Informatyki realizuje zadania w zakresie nadzorowania i utrzymania w ruchu ciągłym infrastruktury informatycznej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Do głównych zadań Sekcji Informatycznej należy m.in.:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Szpitala,
 • rozbudowa oraz utrzymanie sieci teleinformatycznych,
 • utrzymywanie serwisu intranetowego Szpitala,
 • wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych,
 • pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych.
p.o. Kierownika
 Sekcja BHP i PPOŻ

Sekcja BHP i PPOŻ

Zadania Służby BHP są szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r Dz.U.109 poz.704, zm. Dz.U246 poz.2468 z 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy., Jest ciałem kontrolno doradczym Prezesa:

 • kontroluje warunki pracy i przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
 • prowadzi szkolenia wstępne i okresowe,
 • prowadzi postępowania w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • prowadzi oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • nadzoruje profilaktyczne badania lekarskie,
 • opiniuje i zgłasza uwagi do projektów i planów modernizacji i przebudowy,

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej
Ewa Bekulard

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej zajmuje się w Tomaszowskim Centrum Zdrowia ochroną radiologiczną pacjenta i pracowników. Sprawuje nadzór nad sprzętem do diagnostyki radiologicznej, jak również dopuszczeniem pracowników do pracy w promieniowaniu jonizującym.

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej