Zasady ogólne

§ 1

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie.
  Odwiedzanie zaleca się w następujących godzinach:
  - w niedziele i święta: od 10.00 do 20.00
  - w dni powszednie: od 11.00 do 20.00

  oordynator oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 2. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. W czasie odwiedzin u pacjenta nie powinny przebywać więcej niż dwie osoby jednocześnie.
 4. W czasie obchodu, ze względu na poszanowanie prywatności wszystkich pacjentów oraz ze względów organizacyjnych, nie mogą odbywać się odwiedziny.
 5. Prezes Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.
 6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedziny może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

§ 2

Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do:

 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
 • przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych,
 • pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni,
 • dokładnego oczyszczenia obuwia,
 • szanowania mienia szpitalnego,
 • podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,
 • zachowania ciszy oraz spokoju w trakcie odwiedzin.

§ 3

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych,
 • dostarczania choremu alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz wszelkich innych artykułów (w szczególności leków), których zażywanie jest zabronione dla chorego,
 • wprowadzenia na teren Szpitala zwierząt,
 • siadania na łóżkach chorych ze względów sanitarno – epidemiologicznych,
 • przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

§ 4

1. Osoby z chorobą dróg oddechowych, chore na choroby zakaźne, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających – nie mogą odwiedzać chorych.

2. Lekarz Koordynator lub Pielęgniarka Koordynująca, a także osoby przez nich upoważnione mają prawo odmówić obecności osób bliskich u chorego, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

§ 5

1. Osoby odwiedzające chorych upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjentów, mogą zwracać się o udzielenie informacji do Lekarza Koordynującego – lub do osób przez niego upoważnionych.

2. Osoby, które nie respektują postanowień Regulaminu odwiedzin pacjentów, a także nie stosują się do wskazówek personelu medycznego, mogą zostać wyproszone z danego oddziału szpitalnego.

§ 6

Wszelkie odstępstwa od zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie może nastąpić wyłącznie w razie wyrażenia zgody przez Koordynatora danego oddziału szpitalnego.

Szczególne zasady odwiedzin na niektórych oddziałach szpitalnych

§ 7

Na Oddziale Pediatrycznym, Otolaryngologicznym oraz Obserwacyjno – Zakaźnym istnieje możliwość pozostawania opiekuna z chorym dzieckiem przez całą dobę.

§ 8

 1. Na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym podczas porodu, z rodzącą może przebywać tylko jedna osoba.

 2. W trakcie porodu obowiązuje jednorazowy strój ochronny dostępny w Szpitalu.

 3. W trakcie porodu istnieje zakaz posługiwania się telefonem komórkowym.

 4. W trakcie porodu osoba bliska towarzysząca rodzącej zobowiązana jest do bezwzględnego dostosowania się do zaleceń personelu medycznego, pod rygorem niezwłocznego usunięcia z sali porodów.

  § 9

 1. Na Oddziale Noworodkowym w odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 14 roku życia. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny osoby poniżej 14 roku życia w towarzystwie osoby dorosłej za zgodą koordynatora lub lekarza prowadzącego lub dyżurnego.

 2. Osobom odwiedzającym zabrania się kontaktu z innymi noworodkami poza odwiedzanym noworodkiem.

 3. Zabrania się wychodzenia z noworodkiem poza Oddział Noworodkowy.

 4. W trakcie karmienia piersią lub wykonywania czynności pielęgnacyjnych odwiedziny odbywają się wyłącznie w pokoju odwiedzin.

  § 10

 1. Na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej odwiedzanie chorych możliwe jest wyłącznie za zgodą Koordynatora oddziału, zaleca się w godzinach między 11 a 12 oraz 16 a 17.

  Koordynator oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.

 2. Wejście na OIOM możliwe jest jedynie w jednorazowej odzieży ochronnej dostępnej w Szpitalu, po umyciu i dezynfekcji rąk.

§ 11

Na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny osoby poniżej 18 roku życia w towarzystwie osoby dorosłej za zgodą koordynatora, lekarza leczącego lub dyżurnego, o ile na oddziale nie są hospitalizowane osoby stanowiące zagrożenie zdrowotne dla osoby odwiedzającej.