Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję Pana/Panią że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

  • osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor ochrony danych (IOD): Jakub Kowalczyk iod@tcz.com.pl,

  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22 lit. a Kodeksu pracy

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pana/Pani zgody, dotyczy innych danych osobowych, których przekazanie nie wynika z przepisów prawa;

c. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;

d. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

e. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

f. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),


  • Podstawy przetwarzania danych:

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22ą § 1-2 Kodeksu pracy);

c. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa);

d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);

e. art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w przypadku zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

f. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem w procesie rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

  • odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, a także po jej zakończeniu - w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji,

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.