Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Złota Perła Medycyny
Otwarcie Centrum Diagnostyki Obrazowej
 
Spis telefonów
ISO 9001
NPL
Rozmieszczenie budynków szpitala
Rozmieszczenie pomieszczeń

Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014
Oferta powinna zawierać:
1) Informacje o oferencie, w tym:
- aktualny wypis z rejestru, do którego wpisany jest oferent,
- kserokopie zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lub potwierdzoną notarialnie kopię polisy.
2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3) Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat, w tym szpitali – spółek.
4) Projekt umowy.
5) Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu wraz z warunkami płatności.
6) Termin przedłożenia opinii i raportu z badania sprawozdania (nie później niż   w dniu 30 kwietnia 2015 r.)
Oferty należy składać w siedzibie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia - Kancelaria pok. 6 w terminie do 24 października 2014 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie bilansu”.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami, nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

 
Ankieta Satysfakcji Pacjentów
Allenort
Centrum Dializ
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego